പാസ്റ്റർ കോശി വൈദ്യനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക

0
586
ഫിലെ ദെൽഫിയ: പ്രശസ്ത സുവിശേഷ പ്രസംഗകനും സീനിയർ പാസ്റ്ററുമായ പാസ്റ്റർ കോശി വൈദ്യനെ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

-Matrimony-

Syrian Christian Pentecostal girl (29/164 cm), B.Sc Nurse, working in HMC, Doha. She scored IELTS, seeking marriage proposals from the parents of professionally qualified boys. Now she is on leave for one month.
Ph: 8113059792

For more Ads click here

Pentecostal parents invite proposals for their son (32/176 cm, 75 Kg) , Graphic Designer in Saudi Arabia. Respond with details: 9847621514

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here