പാസ്റ്റർ കോശി വൈദ്യനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക

0
662
ഫിലെ ദെൽഫിയ: പ്രശസ്ത സുവിശേഷ പ്രസംഗകനും സീനിയർ പാസ്റ്ററുമായ പാസ്റ്റർ കോശി വൈദ്യനെ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

-Matrimony-

Syrian Christian Pentecostal girl from new generation church(DOB- 19/12/1993, 5'2", B.Tech and Diploma in Electronics & Communications, Robotic Engineer).
Contact: 9387425875; 9496057551(whatsapp);e mail: louispz@rediffmail.com

For more Ads click here

Pentecostal (IPC) parents (born again believers since 1998 from hindu background) settled in Madhya Pradesh invite proposals for their son (27/5.7'), fair, graduate, NIIT working in Dubai looking for spiritual & professionally qualified bride.
Contact:
+917400507500
+918817774252

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here