പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് ; ഇലക്ട്രീഷ്യൻ / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4670

varient
varient
varient

ഹിന്ദു പശ്ചാത്തലത്തിൽ (ഈഴവ )നിന്നും കുടുംബമായി പെന്തെക്കോസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന  യുവാവ് (30 / 172 cm) ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, ഇടത്തരം കുടുംബം,  അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.  ഫോൺ: 7025156436;   
വാട്സ്ആപ്പ് . 8075542511.