വീഡിയോ എഡിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

വീഡിയോ എഡിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

വീഡിയോ എഡിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

എറണാകുളം : എറണാകുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് 30 വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ള Video Editor നെ ആവശ്യമുണ്ട്. 

FCP /Davinci Resolve /Adobe Premiere and After Effects തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ പ്രാവണ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക : WhatsApp /Telegram your ShowReels to 77367 22240