നിലമ്പൂരിൽ ബൈബിൾ പഠനത്തിനു സുവർണ്ണാവസരം

നിലമ്പൂരിൽ ബൈബിൾ പഠനത്തിനു സുവർണ്ണാവസരം