ജിസിസി ഒരുക്കുന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പും സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ഏപ്രിൽ 1 ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്

ജിസിസി ഒരുക്കുന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പും സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ഏപ്രിൽ 1 ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്