സുവിശേഷനായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; ഇടത്തരം കുടുംബം ; Wanted Bride/GN Matrimony 4153

പെന്തെകോസ്തു യുവാവ് ( 27/ DOB 16/11/1995 ; 172Cm ). ഇടത്തരം കുടുംബം. ചത്തീസ്‌ഗഡിൽ സുവിശേഷവേലയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. സുവിശേഷവേലയിൽ സമർപ്പണമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Contact : 9447444602, 9074711845