ഐസിപിഎഫ് കുവൈറ്റ് വാർഷിക ക്യാമ്പ് ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ

ഐസിപിഎഫ് കുവൈറ്റ് വാർഷിക ക്യാമ്പ് ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ

കുവൈറ്റ്: ഐസിപിഎഫ് കുവൈറ്റ് വാർഷിക ക്യാമ്പ് ഏപ്രിൽ 22, 23 തീയതികളിൽ NECK ൽ നടക്കും.

Age Group: 4 to 18 (Class: LKG to 12)

Juniors - LKG to Grade 3 (Age 4 to 8)

Intermediate - Grade 4 to Grade 6 (Age 9 to 11)

Seniors - Grade 7 to Grade 12 (Age 12 to 18)

Please click the below link for student registration.

https://icpfkuwait.com/registration/

 

Advertisement