പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്; ബി.എ; സ്വന്തമായി ബിസിനസ് / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 5098

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് (27, DOB: 07/05/1995, 170CM); ബി.എ, സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്‌നാനപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയിൽ നിൽക്കുന്ന യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോൺ: 9605213841, 9605975519