പെന്തെക്കോസ്തു വിശ്വാസി / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4519

ഭാര്യ മരിച്ചു പോയതും ബാധ്യതയില്ലാത്തതുമായ പെന്തെക്കൊസ്ത് വിശ്വാസി (65/172 cm). ബാധ്യതയില്ലാത്ത വിധവകളായ പെന്തെക്കൊസ്ത് (50-60 വയസ്സ്) സഹോദരിമാരിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.    ഫോൺ: 7907267123