പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; B Com, ITI; ജോലി ചെയ്യുന്നു / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4383

ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും പെന്തെക്കോസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്‌നാനപ്പെട്ട യുവാവ് (43/5'6") ഇരുനിറം,  Bcom, ITI, ജോലി ഉണ്ട്‌,  സാമ്പത്തികം, ജോലി എന്നിവ പ്രശ്നം അല്ല. അനുയോജ്യരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.  ഫോൺ : 8086648103,  9746061310.