പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; B Sc Nurse / Wanted Bride / GN Matrimony 4357

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (ഓർത്തഡോക്സ് പശ്ചാത്തലം) (35/176cm, DOB: 24/10/1987) B.Sc Nurse. അനുയോജ്യമായ  വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.  Phone : 9496721168;  6282321478.