പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്, B Tech (CS), കൊച്ചിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4691

പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (DOB : 10-05-1997 / 5'8" / B Tech Computer Science) കൊച്ചിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു; അനുയോജ്യരായ  പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.    Ph : 99467 14966