പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്, Graphic Designer, Animation Diploma) ജോലി ചെയ്യുന്നു / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4442

varient
varient
varient

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്, എ.ജി. സഭാംഗം (28 / 172 cm /Graphic Designer, Animation Diploma) Malabar Gold MNC Pvt Ltd Company - യിൽ ജോലി; ഇടത്തരം കുടുംബം. സ്വദേശത്തോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീകരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോൺ: 9495166385 (WhatsApp);  8089580832