പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; ഡെൻ്റൽ ഫീൽഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4755

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ് (38 /160 സെ.മീ) ഡെന്റൽ ഫീൽഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്  കോട്ടയം, മനോരമ  ഏജന്റ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, ആത്മീകരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഫോൺ:  7025695076 (വാട്സ്ആപ്പ്) 9495235076.