പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; B.Th, പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4414

പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്  (29/175cm), B.Th,  പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ജോലിയോടു കൂടെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.  ഫോൺ: 72933 58646, 99478 20827