പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് ; +2 പാസ്സ്; സെയിൽസ്മാനായി ജോലി / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 5899

ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (32/ 172 സെ.മീ) +2 പാസ്സ്, സെയിൽസ്മാനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.  അനുയോജ്യരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ഫോൺ: 9633976682.