പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് ; B Tech; സീനിയർ സോഫ്റ്റ് വെയർ എൻജിനീയർ /വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4392

ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (29 / 167 cm / B Tech) സീനിയർ സോഫ്റ്റ് വെയർ എൻജിനീയറായി ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ, പ്രൊഫഷണലായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോൺ: 97422 27421