പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4356

ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് ( സ്വതന്ത്ര സഭ) (34/160 സെ.മീ.) സ്വന്തം വാഹനം ടാക്സിയായി ഓടിക്കുന്നു. ആത്മീകരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോൺ: 80759 63620,  94470 52539