പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് ; B. Com, അബുദാബിയിൽ ജോലി; അവധിക്കു നാട്ടിലുണ്ട് / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4424

varient
varient
varient

പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് ( 33 / 176 സെ.മീ) B. Com അക്കൗണ്ട്സ് ജോലി; അബുദാബിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ അവധിക്കു നാട്ടിലുണ്ട്. അനുയോജ്യരും ആത്മികരുമായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.   ഫോൺ: 6282333811,   9447238991