പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; ദുബായിൽ ജോലി; അവധിക്കു നാട്ടിലുണ്ട് / GN Matrimony 4358

പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (30/165 സെ.മീ) ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.  അവധിയ്ക്ക് നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു .ഫോൺ : +91 7592084170, 9048287544.