പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി; ബി.എസ്.സി നേഴ്സ്; സൗദി MOH ൽ ജോലി / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4443

varient
varient
varient

ചേരമർ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി ( 30 / 159 സെ.മീ.) ബി.എസ്.സി നേഴ്സ്; സൗദി MOH ജോലി ചെയ്യുന്നു. മാർച്ച് മാസം ആദ്യം നാട്ടിൽ വരുന്നു. അനുയോജ്യരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോൺ: 9847867734;  9847892126