പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി; MCA; വാലിഡേഷൻ എഞ്ചിനീയർ / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4384

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി (25/154 സെ.മീ) MCA ഇടത്തരം കുടുംബം, ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ വാലിഡേഷൻ എഞ്ചിനീയർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളതും ജോലിയോടൊപ്പം സുവിശേഷവേല ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉള്ളതുമായ ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.  Contact:   +91 7034761889, +91 9539173108.