പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി; M.Pharm, ദുബായിൽ ഫാർമസിസ്റ്റായി ജോലി / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4398

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി (29/DOB: 17/07/1993/162 സെ.മീ), M.Pharm, ദുബായിൽ ഫാർമസിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.  ആത്മീകരും, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും, വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവരുമായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നു വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.  ഫോൺ : 7593019611;  8547622970 (WhatsApp)