പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി; ഒമാനിൽ നേഴ്സ്; മാർച്ച് ആദ്യം നാട്ടിൽ വരും / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4396

ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി (32/152 സെ.മീ) ഒമാനിൽ നേഴ്സ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു.  മാർച്ച് ആദ്യം നാട്ടിൽ വരും.  അനുയോജ്യവും ആത്മീകരുമായ ജോലിയുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.  ഫോൺ : 9605112596,   8289942596 (WhatsApp)