പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി; PharmD; Data Analyst / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 5628

പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി (28 / 166 സെ.മീ / 56Kg) Pharm D, Data Analyst ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു.  എൻജിനീയറിംഗ് /മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോൺ:  9947287180.