പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി; ബി.ഫാം; ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയി മസ്കറ്റിൽ ജോലി / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4712

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി (30/157 cm) (സ്വതന്ത്ര സഭ) ബി.ഫാം,  ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയി മസ്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട്, സ്നാനപ്പെട്ട യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.
ഫോൺ: 9961206077 (വാട്സ്ആപ്പ്)