പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി; സൗദിയില്‍ MOH നേഴ്സ് / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 6629

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി (11.1996 / 157 സെ.മീ.), സൗദിയില്‍ MOH നേഴ്സ് (ബിഎസ്സി) ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
Mob: 9387919072,
93882 35384