പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി; യു.കെ.; ഐ.ടി. അനലിസ്റ്റ് / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4715

ക്നാനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും പെന്തെക്കോസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന യുവതി (23/157 സെ.മീ) വെളുത്തനിറം,  യു.കെ-യിൽ സ്ഥിരതാമസം.  ഐ.ടി അനലിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. നല്ല ആത്മീയ പശ്ചാത്തലവും പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുമുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.  യു.കെ-യിൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.
ഫോൺ:  +44 07877390418,  
+44 07578277526.