പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി; MSC നേഴ്സ്, U.K യിൽ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 5700

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി (DOB: 20-03-1989 / 5' 4") MSC നേഴ്സ്, U.K യിൽ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.  ആത്മീകരും പ്രൊഫഷണ ൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ഉള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ഫോൺ:  8281753009.