പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് ; ദുബായിൽ ജോലി ; Wanted Bride/GN Matrimony - 4353

ദുബായിൽ Procurement Officer ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്,(30 / 5'.9", B.com+ Computer). അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ലീവിന് നാട്ടിലുണ്ട്. B.SC നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. Mob:9961085870