യുണീക് മീഡിയായുടെ  5 പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാം

യുണീക് മീഡിയായുടെ   5 പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാം

യുണീക് മീഡിയായുടെ 

5 പുസ്തകങ്ങൾ

500 രൂപയ്ക്ക് തപാൽ വഴി വീട്ടിലെത്തിക്കും.

ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല

സ്നേഹിതർ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ 

അവർ ഇന്ത്യയിലെവിടെയും ആവട്ടെ

അവർക്ക് ഒരു സമ്മാനമായി നല്കിക്കൂടെ.

ജന്മദിനം, വിവാഹ വാർഷികം

ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു സന്ദേശത്തിനുമപ്പുറം 

എന്നെന്നും ഓർക്കത്തക്കവണ്ണം 

സമ്മാനമായി ഇത്തവണ 

'പുസ്തകക്കൂട്ട് '

നല്കിയാലോ.

മറക്കാതെ ഇന്നു തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുക.

സമ്മാനം ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ

തപാൽ വഴി എത്തിക്കും.

ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുക.

വായന

നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ശക്തമാക്കും

തീരുമാനങ്ങളെ മനോഹരമാക്കും

മനസിനെ ശാന്തമാക്കും

വ്യക്തിത്വത്തെ ഉജ്വലമാക്കും

നിങ്ങളെത്തനെ മികച്ചതാക്കും

Pay & Order to 7356899830

Shajan John Edackadu

(Advertisement)