അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്
varient
varient
varient

ഡാളസ് : ക്യാൻസർ രോഗത്താൽ ഡാളസിൽ ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്ന സാബു ചെറിയാന്റെ  സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 

 

Advertisement