അഡലൈഡിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ആരാധനയ്‌ക്കും ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകൾക്കും

Advertisement; EBENEZER PENTECOSTAL ASSEMBLY, ADELAIDE

അഡലൈഡിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ആരാധനയ്‌ക്കും ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകൾക്കും

Advertisement