തിരുവല്ലയിൽ ഹ്രസ്വകാല താമസ സൗകര്യം

തിരുവല്ലയിൽ ഹ്രസ്വകാല താമസ സൗകര്യം