ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ ക്വിസ് ജനു. 15ന്; രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ ക്വിസ് ജനു. 15ന്;  രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

Advertisement

ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ ക്വിസ് ജനു. 15ന്;

രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

For Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduPKHW4SPWtrl3ZckQWK048pjx9pRSpImhBb6ZaI7c8BBEpg/viewform?usp=sf_link

Registration can be done through CYC WhatsApp no.: 9871012443