പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി; BE; എൻജിനീയർ / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 6785

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി (DOB August 1990. 5'3") എൻജിനീയർ (B.E) ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.  സ്വദേശത്തോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള യുവാക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ  നിന്നും വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു
Mob: 88911 30741;  
81295 98334