പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; B.Tech. Mechanical, Senior Design Engineer / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 7082

പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (DOB: 28.09.1996/ 172 സെ. മീ.) B.Tech. Mechanical, Senior Design Engineer ആയി ചെന്നൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ ജോലിയുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Mob : 9496600862,  
9526920240.