പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; MBA, ദുബായിൽ ബാങ്കിൽ ജോലി / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 5618

പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (31 / 175 സെ.മീ) MBA, ദുബായിൽ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയരായ വിദേശത്തോ /സ്വദേശത്തോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബിഎസ് സി നേഴ്സുമാരിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഫോൺ: 6238654942, 8139092473