മല്ലപ്പള്ളിയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക്

മല്ലപ്പള്ളിയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക്

മല്ലപ്പള്ളിയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക്

മല്ലപ്പള്ളി പാടിമൺ ജംഗ്ഷനടുത്ത് ഐപിസി ഹാളിന് എതിർവശം വീട് പണിയുവാൻ അനുയോജ്യമായ 16.5 സെന്റ് വിൽപ്പനക്ക്. ഫോൺ: 9444016350, 9043016350

Advertisement