കാനഡയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കാൻ ഫെയ്ത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലി

കാനഡയിൽ എത്തുന്നവർക്ക്  സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കാൻ  ഫെയ്ത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലി