പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; Bachelor of Arts, Diploma in Smartphone Technology/ Business / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 5635

ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ് പാസ്റ്ററുടെ മകൻ (29 /173 cm) Bachelor of Arts, Diploma in Smartphone Technology. നാട്ടിൽ ബിസിനസ്‌ ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു contact: 9539849561, 9020516193