പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി; BCom MBA; ദുബായിൽ ജോലി / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 5698

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി (DOB: 02-12-1987 / 163 സെ. മീ) B Com, MBA, ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.  നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതും ആത്മീകരുമായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാക്കളുടെ   മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ഫോൺ:  8943053574,  8590327387.