പാസ്റ്റർ എം. വി.വർഗീസ്: ഐപിസി ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ അനുസ്മരണ യോഗം ജൂൺ 2 ന്

പാസ്റ്റർ എം. വി.വർഗീസ്: ഐപിസി ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ അനുസ്മരണ യോഗം ജൂൺ 2 ന്

Remember your leaders who taught you the word of God. Think of all the good that has come from their lives, and follow the example of their faith (Hebrews 13:7, NLT).

IPC Family Conference of North America invites you to celebrate the life and legacy of Pastor M. V. Varghese. 

Please join us on Sunday, June 2nd, 2024, at 7pm CST | 8 pm CST | Monday, June 3rd, at 5:30 am (India). 

Zoom Link: https://us06web.zoom.us/j/84335083492?pwd=a2EoYLLEo79jRY4Wg0c3tAjKFaD78S.1

Zoom ID: 843 3508 3492 Passcode: ipc