പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി; സൗദിയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4665

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി (30/DOB: 02/12/1993/169 സെ.മീ)  സൗദിയിൽ എം.ഒ.എച്ച്. സ്റ്റാഫ് നേഴ്‌സ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. മെയ് മാസം ലീവിന് നാട്ടിൽ വരും.  വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ള ദൈവകൃപയുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
ഫോൺ: 8289997882, 9995833834.