പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി;  BSc Nurse സൗദി MOH / Coming in August / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 5049

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി (30/ 162 സെ.മീ) ബി.എസ്.സി നേഴ്സ്  സൗദിയിൽ (MOH) ജോലി ചെയ്യുന്നു.  ആഗസ്റ്റിൽ നാട്ടിൽ വരും. അനുയോജ്യരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഫോൺ:  8304818987,  9446443987.