പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; സൗദിയിൽ ജോലി; Dip Computer Engg.; ലീവിനു നാട്ടിലുണ്ട് / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4721

ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (30 / 177 cm / Diploma in Computer Engineering) Software Consultant, Saudi Arabia ( for 8 years). ഇപ്പോൾ ലീവിനു നാട്ടിൽ ഉണ്ട്. അനുയോജ്യരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോൺ: 97450 01773; 90484 96046