പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; പ്ലംബർ, ഡ്രൈവർ / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 5629

ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (33 / 157 cm / +2) പ്ലെബർ & ഡ്രൈവർ, ഇടത്തരം കുടുബം, അനുയോജ്യരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഫോൺ: 9446818554, 9605444365.