മാനന്തവാടി പാസ്റ്റേഴ്സ് ഫെല്ലോഷിപ്പ് : ട്രെയ്‌നിംങ്ങ് പ്രോഗ്രാം നടത്തി

മാനന്തവാടി പാസ്റ്റേഴ്സ് ഫെല്ലോഷിപ്പ് : ട്രെയ്‌നിംങ്ങ് പ്രോഗ്രാം നടത്തി

വാർത്ത: ജോബി ഇ.ടി. മാനന്തവാടി

മാനന്തവാടി: ഏരിയ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടന്നു. താലൂക്കിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 35 ഓളം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു. ഫെലോഷിപ്പ് ഭാരവാഹികൾ നേതൃത്വം നൽകി.  'ദൈവ സഭകൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ , യുവജനങ്ങൾക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സഭ നൾകേണ്ട പ്രാധാന്യത ' തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ തൃശൂർ ഇൻസൈറ്റ് കൗൺസിലിംങ്ങ് സെൻ്റർ ഡയറക്ടർ പാസ്റ്റർ സാബു ജോസഫ് ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ചു. പാസ്റ്റർ ജോർജ് പൗലോസ് ബത്തേരി സെഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.