ഗത്ശമന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏപ്രിൽ 7 ന് തുടക്കം; അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനാ ചങ്ങല 

ഗത്ശമന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏപ്രിൽ 7 ന് തുടക്കം; അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനാ ചങ്ങല 

രാജു തരകൻ

ഡാളസ്: അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഗത്ശതമന പ്രാർത്ഥന ഏപ്രിൽ 7 ന് തുടങ്ങി ഏപ്രിൽ 8 ന് അവസാനിക്കും. 24 മണിക്കൂറും തുടർ മാനമായുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡാളസിലെ 40 ൽ പരം സഭാ ശുശ്രൂഷകരും സഭകളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസികളും ലീഡേഴ്സും വിവിധ മിനിസ്ടികളിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നവരുമാണ് ഗത്ശമന പ്രാർത്ഥനയുടെ സഹകാരികൾ.

ലോകസമാധാനത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകർത്താക്കൾക്കും 29 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കും കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനത്താൽ മരണപെട്ടവരുടെ കുടംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അവരുടെ ആത്മീയ ഉത്ഥാരണവും ഉണർവ്വുമാണ് മുഖ്യ ലക്ഷ്യം.

റവ.മാത്യു ശമുവേൽ സഹ ശുശ്രൂഷകരായ റവ. പി. എം. ജോർജ്ജ്, റവ. റ്റി. എ. ശമുവേൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നല്കും.

വിവരങ്ങൾക്ക് : സിറ്റി വൈഡ് കോർഡിനേറ്റർ റവ. മാത്യു ശമുവേൽ : 469 258 8118.

പ്രയർലൈൻ: 214 666 6221.