ആശ്രമങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന വനിതാ സുവിശേഷകർക്കുള്ള പെൻഷൻ: അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

ആശ്രമങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന വനിതാ സുവിശേഷകർക്കുള്ള പെൻഷൻ: അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

കുമ്പനാട് : ഐപിസി കേരളാ സ്റ്റേറ്റിനു കീഴിൽ വിവിധ ആശ്രമങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന വനിതകളായ സുവിശേഷകമാരിൽ നിന്നും ഐപിസി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

സഭകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സുവിശേഷ വ്യാപനത്തിനുമായി ദീർഘ വർഷം വിവിധ സങ്കേതങ്ങളിലായി താമസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരും ഇപ്പോൾ വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുന്നവരുമാണ് അപേക്ഷ നല്കേണ്ടത്.      

വെള്ള പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സെന്റർ ശുശ്രൂഷകൻ / കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ അംഗം ഇവരിൽ ഒരാളുടെ ശുപാർശ കത്തോടുകൂടി ഏപ്രിൽ 10 നുള്ളിൽ താഴെ പറയുന്ന വാട്ട്സാപ്പ് നമ്പരിൽ അയക്കാവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട വാട്ട്സാപ്പ് നമ്പർ : സജി മത്തായി കാതേട്ട് - 94473 72726, ജോസ് ജോൺ കായംകുളം -9447486110, ബേസിൽ അറക്കപ്പടി -98474 12435, ഡേവിഡ് സാം  - +974 7728 2832.

നിലവിൽ അർഹരായ 32 വിധവമാർക്ക് പ്രതിമാസ ധനസഹായം നല്കി വരുന്നു. കൂടാതെ വരുമാന വർദ്ധന പദ്ധതികൾ, ആട് വിതരണ പദ്ധതി (സ്മൈൽ പ്രോജക്ട് ) എന്നിവ നടന്നു വരുന്നതായും ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയും പൂർത്തിയായതായും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.

Advertisement